REGULAMIN KONKURSU „12-STE URODZINY ECOSAC”

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu „12-ste urodziny ecosac” (dalej: Konkurs) jest AP Holding S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem: al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, 30-119 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413041, NIP: 676-238-22-27, kapitał zakładowy: 837 834,00 zł wpłacony w całości.
 2. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej Organizatora https://ecosac.pl/sklep .
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od dnia 7.09.2020 r. do dnia 10.09.2020 r.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i nie zostały pozbawione zdolności do czynności prawnej, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem, iż Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba, której dane widnieją w CEIDG jako właściciela firmy.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Dlaczego warto zamienić opakowania plastikowe na papierowe?”, a następnie przesłać odpowiedź do Organizatora za pośrednictwem e-maila na adres sklep@ecosac.pl . Odpowiedź powinna być przesłana w formie tekstu, maksymalnie 50 znaków ze spacjami.
 5. Każda osoba przesyłając odpowiedź jednocześnie akceptuje Regulaminu i staje się Uczestnikiem Konkursu i oświadcza, że:
 6. jest jedynym autorem przesłanej odpowiedzi i jest ona przejawem jej oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze, nie narusza praw osób trzecich, a autorskie prawa majątkowe do niej nie są obciążone prawami osób trzecich, ani osoby trzecie nie zgłaszają do niej żadnych roszczeń, a ponadto nie posiada ona jakichkolwiek wad prawnych,
 7. wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej jej imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o wynikach Konkursu,
 8. wyraża zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora zgłoszonej odpowiedzi do celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz ogłoszeniem wyników Konkursu, w tym do publikacji zgłoszonej odpowiedzi na stronie internetowej Organizatora,
 9. w przypadku osoby fizycznej biorącej udział w konkursie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej – jest właścicielem firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą,
 10. zapoznała się z zasadami przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora opisanymi w §IX.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody oraz prawa do żądania wydania nagrody, Uczestnik Konkursu nie może przenieść na inne osoby.
 12. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość odpowiedzi, ale tylko jedna zgłoszona przez danego Uczestnika odpowiedź może być nagrodzona.
 13. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie odpowiedzi będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku naruszenia praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej.

 

III. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATA

 1. Komisja konkursowa, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, oceni odpowiedzi przesyłane przez Uczestników pod kątem ich kreatywności i oryginalności. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, jeśli żadna odpowiedź nie będzie spełniać w ocenie komisji konkursowej kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim.
 2. Nagrodą w konkursie jest karton (100 sztuk) toreb „M” zielona [32x12x40] i karton (100 sztuk) toreb: „M” eko kraft [32x12x40] o łącznej wartości 150 zł brutto. Zdjęcia poglądowe nagrody znajdują się na stronie internetowej https://ecosac.pl/produkt/torba-zielona-32x12x40/ i https://ecosac.pl/produkt/torba-ekologiczna-32x12x40/
 3. Prawo do nagrody przysługuje tylko jednemu Uczestnikowi, którego odpowiedź została oceniona przez komisję konkursową za najbardziej kreatywną i oryginalną (dalej: Laureat).
 4. Laureat zostanie niezwłocznie poinformowany o przyznaniu nagrody za pośrednictwem e-maila. Uczestnicy Konkursu, którym nie została przyznana nagroda w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje także na stronie internetowej https://ecosac.pl/aktualnosci  w dniu 11.09.2020 r.

 

IV. ODBIÓR NAGRODY

 1. Nagroda zostanie wydana Laureatowi w terminie do dnia 30.09.2020 r. Wydanie Nagrody nastąpi poprzez jej przesłanie przesyłką kurierską na wskazany przez Laureata adres, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Warunkiem niezbędnym do wydania nagrody jest przekazanie przez Laureata bezpośrednio do Organizatora, za pośrednictwem e-maila, z którego nastąpiło zgłoszenie odpowiedzi do Konkursu, danych osobowych Laureata takich jak: imię i nazwisko oraz adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda, w terminie 5 dni od daty oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
 3. Prawo Laureata do nagrody wygasa, a nagroda przepada na rzecz Organizatora, w przypadku, gdy:
 4. Laureat nie przekaże prawidłowych danych osobowych lub adresowych umożliwiających przesłanie/wydanie nagrody lub
 5. nagrodzona odpowiedź została zgłoszona w Konkursie przez inną osobę niż posiadacz e-maila, z którego dokonano zgłoszenia odpowiedzi lub
 6. Laureat nie odbierze przesłanej nagrody pod wskazanym adresem lub
 7. Laureat odmówi odebrania nagrody pod wskazanym adresem lub
 8. Laureat zrezygnuje z nagrody.
 9. Laureatowi nie przysługuje prawo do ubiegania się o wydanie kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nagrody lub do wydania innej nagrody w miejsce nagrody przyznanej, w szczególności w razie przepadku nagrody z jakiejkolwiek przyczyny wskazanej w ust. 3.
 10. Wydanie nagrody określonej w § III ust. 2 Uczestnikowi, który wziął udział w Konkursie w zakresie nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Wszelkie korzyści uzyskane przez Uczestnika, który wziął udział w Konkursie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, podlegają doliczeniu do przychodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Z chwilą zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu, Uczestnik upoważnia Organizatora do używania zgłoszonej odpowiedzi do celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz ogłoszeniem wyników Konkursu, w tym do publikacji nagrodzonej odpowiedzi na stronie internetowej Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej odpowiedzi w sposób zgodny z jej naturą i przeznaczeniem.
 2. Z chwilą wydania nagrody, Laureat przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. e – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych.
  4. wykorzystywanie w celach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych.
 3. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do nagrodzonej odpowiedzi, Organizator nabywa także wyłączne prawo do wykonywania opracowań odpowiedzi (lub jej elementów), w tym wykonywania jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, tłumaczeń lub zmian, oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
 4. Organizator uprawniony będzie do rozpowszechniania i korzystania z nagrodzonej odpowiedzi bez konieczności każdorazowego podawania danych autora odpowiedzi.
 5. Na powyższe warunki uczestnik wyraża zgodę poprzez przesłanie odpowiedzi.
 6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do odpowiedzi na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji stanowi nagroda uzyskana w Konkursie.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu powinny być składane przez Uczestników pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 B-C, 40-155 Katowice lub za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@ecosac.pl nie później niż do dnia 30.09.2020 r.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub za pośrednictwem e-maila – w zależności w jakiej formie Uczestnik zgłosił reklamację.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. brak możliwości dokonania zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu, wynikający z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów,
 2. działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, kurierskie, internetowe lub telekomunikacyjne,
 3. brak możliwości skontaktowania się z Laureatem z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności w razie podania przez Laureata nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych lub adresowych,
 4. brak możliwości przesłania lub wydania nagrody z przyczyn dotyczących Laureata, w szczególności z powodu podania przez Laureata nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych lub adresowych, odmowy odebrania nagrody pod wskazanym adresem lub nieodebrania nagrody przez Laureata pod wskazanym adresem,
 5. wady nagrody, które nie powstały z jego winy

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem danych Uczestników?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwana dalej również Administratorem.

Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe takie jak e-mail i adres korespondencyjny) zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Ciebie w związku ze zgłoszeniem odpowiedzi do Konkursu i przyznaniem Ci nagrody.

Jaki jest cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. organizacji i realizacji Konkursu oraz wydania nagrody, w tym w celu opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej AP HOLDING S.A. poprzez podanie imienia i nazwiska Laureata – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest organizacja i realizacja Konkursu oraz wydanie nagrody),
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AP HOLDING S.A. (w szczególności obowiązków w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości lub przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
 3. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących AP HOLDING S.A. lub obrony roszczeń przez AP HOLDING S.A. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym kurierskie, pocztowe, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne, windykacyjne – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług oraz organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • organizacji i realizacji Konkursu oraz wydania nagrody, a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
 • po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Przysługuje Ci:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Jesteś uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie i wydania nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie i wydania nagrody.

Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora https://ecosac.pl/regulaminy/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej https://ecosac.pl/aktualnosci przed wprowadzeniem zmiany.
 3. Osobą odpowiedzialną za przebieg Konkursu jest Daria Flis-Flisińska.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC, oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w sprawach dotyczących danych osobowych także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.09.2020 r.

 

Zarząd AP Holding S.A.

Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon