KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Z AP HOLDING S.A.

PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwany dalej również Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Panią/Pana bądź przez osobę, która występuje w Pani/Pana imieniu przy zawieraniu umowy z AP HOLDING S.A.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wykonania umowy z AP HOLDING S.A., której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AP HOLDING S.A. (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,

 1. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących AP HOLDING S.A. lub obrony roszczeń przez AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne (w tym w zakresie obsługi sklepu internetowego Administratora), windykacyjne – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług oraz organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. analizy Pani/Pana żądania przed zawarciem umowy z Administratorem,
 2. po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
 3. po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie którego będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w postaci:

 1. możliwości wysłania przez Panią/Pana zamówienia w przypadku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym ECOSAC, a tym samym w konsekwencji umożliwienia zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem,
 2. braku możliwości wysłania przez Panią /Pana zamówienia w przypadku braku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym ECOSAC, a tym samym w konsekwencji uniemożliwienia zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

25.05.2018 Klauzula informacyjna dla Klientów zawierającyh umowe z AP Holding przez sklep internetowy

Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon