Aktualności

Zapytanie ofertowe z dnia 2017-01-26

 

 1. Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego

AP HOLDING S.A.

Adres siedziby

Al. Focha 32/3

30-119 Kraków, Polska

NIP: 676 238 22 27

 

Siedziba/Produkcja:

ul. Konduktorska 39 B-C

40-155 Katowice, Polska

Tel. +48 32 781 21 35

www.ecosac.pl

 

NIP:

NIP: 676 238 22 27

Osoba do kontaktu

Grzegorz Wojdalski

Nr telefonu

Tel. 600 088 639

Adres e-mail

g.wojdalski@apholding.pl

 

 1. Dane dotyczące zamówienia:

Rodzaj zamówienia

Dostawa

Opis przedmiotu zamówienia

Maszyna do produkcji toreb papierowych z dnem prostokątnym i uchwytami ze sznurka papierowego skręconego od małych do średnich formatów.

 

Podstawowe wymagania torebkarki, nie gorsze niż:

-  ucho skręcane/papierowe

-  szerokość toreb z uchwytem 180 - 350 mm

-  długość toreb 220-450 mm

-  szerokość dna 60-150 mm

- szerokość roli macierzystej max 1500 mm (średnica roli     120cm)

-  średnica gilzy/wewnętrznej tulei 76 mm

-  torebki składane z roli

-  możliwość przerobienia na torebkarce papieru w gsm od 80  do 130

 

 

Podstawowe wymagania rączkarki, nie gorsze niż:

- typ uchwytu: sznurek papierowy, skręcany

- średnica sznurka 4-5 mm

- szerokość taśmy do wzmocnienia/wklejki 100 mm

- max. średnica rolki papieru wzmocnienia/wklejki 1050 mm

- średnica gilzy/wewnętrznej tulei 76 mm

- gramatura papieru używanego na wzmocnienie/wklejki 90-130 gsm

Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień

 42900000-5

Termin realizacji zamówienia

Do 18 miesięcy, od daty zawarcia stosownej umowy.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie: 26.01.2017 - 27.02.2017.

 

Oferta powinna zostać złożona pocztą elektroniczną na adres j.gorazdza@apholding.pl,

lub w formie listownej bądź przesyłki kurierskiej na wskazany poniżej adres:

ul. Konduktorska 39 B-C

40-155 Katowice, Polska

Tel. +48 32 781 21 35

Termin związania ofertą

Nie mniej niż 60 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku

1.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający będzie dokonywał oceny na podstawie opisu potencjału technicznego zawartego w formularzu oferty.

2.

Podmiot określa okres udzielonej gwarancji.

Zamawiający będzie dokonywał oceny na podstawie długości udzielonej gwarancji określonej w formularzu oferty.

3.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania i serwisowania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający będzie dokonywał oceny na podstawie informacji dotyczącej wykonania i serwisowania przedmiotu zamówienia.

4.

Podmiot określa sposób transportu/ doręczenia przedmiotu zamówienia.

Oferent określa sposób transportu/doręczania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Punkty za kryteria oceny będą przyznawane następująco:

Lp.

Opis kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktacji

1

Cena

75%

najniższa zaoferowana cena

 —————————— x 75%

 cena oferty badanej

2

Ustawienie rączkarki

10%

Ustawienie wzdłuż linii torebkarki – 1 pkt x 10%

3

Rozbudowa rączkarki

5%

Dodatkowa opcja/możliwość wykonania papierowych uchwytów typu płaskiego – 1 pkt. x 5%

 

4

Gwarancja

5%

Długość przyznanej gwarancji:

termin oferty badanej

 —————————— x 5%

 najdłuższy zaoferowany termin

5

Serwis

5%

Czas reakcji obsługi serwisowej:

Czas reakcji oferty badanej

 —————————— x 5%

 Najkrótszy zaoferowany termin

 

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia określone warunki i uzyska największą ilość punktów.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN/USD/EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim lub angielskim, na formularzu stanowiącym część B do zapytania ofertowego.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Informacja dotycząca zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Pobierz wniosek

26.01.2017 Artur Tomza (Prezes)

 AP Holding S.A.
ul. Konduktorska 39 B-C ,
40-155 Katowice

www.ecosac.pl

 

tel.:  +48 32 781 21 30
fax.: +48 32 781 21 32

e-mail: info@apholding.pl

 skype: Ecosac_APHolding

Nasza Społeczność

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.